Gözlegiň geljegi üçin haýsy API-ler bar? Semaltdan çaklamalar

Soňky on ýylda adamlar SEO pudagynda API-ler hakda köp gürleşdiler. Adatça, API (Programma Programma Interfeýsi) programma üpjünçiligini döretmek üçin ulanyp boljak gündelikleriň, protokollaryň we gurallaryň toplumydyr. Iki programmanyň biri-biri bilen nähili aragatnaşyk saklaýandyklaryny düşündirýär, bir işläp düzüjiniň operasiýa ulgamy ýaly başga birinden hyzmatyny talap edip biljek programma ýazmagynyň dogry ýoluny görkezýär.

Adamlar, esasan, elýeterli analitik maglumatlary we API ulanyp döredip boljak gurallar bilen awtomatlaşdyryp boljakdygyňyzy habar berýärler. Şeýle-de bolsa, has uly suraty sypdyrýarlar. Müňlerçe API beýleki zatlar üçin ulanylýar we has möhümi, bu API-ler internete öwrülişikli täsir edip biler we şonuň üçin ýakyn ýyllarda gözleg motory optimizasiýa pudagyna öwrülip biler.

Öňümizdäki birnäçe ýylda web sahypalaryna girýänleriň sany ep-esli azalar. Bu üýtgeşiklik esasan API-leriň netijesi bolar.

Has düşnükli bolar ýaly, “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko soňky iki onýyllykda web taryhyna seredýär we gözlegiň geljegi üçin API-leriň roluny kesgitleýär.

Üýtgeşmeler näme?

Web birnäçe ýyl bäri birnäçe üýtgeşme bilen işleýär. Suratsyz ak-gara tekst bilen başlandy. Wagtyň geçmegi bilen suratlaryň girizilmegi we web düzülişiniň ösmegi bilen has reňkli boldy. Şeýle-de bolsa, statiki tejribe häzirki döwrümizden has uzakdady.

Häzirki wagtda web sahypalary ýokary derejede interaktiw suratlar we wideo, animasiýa, oturdylan sosial media bilen öwünýärler; Bary-ýogy 20 ýylda web gaty ýönekeýden çylşyrymly we interaktiw multimediýa ulgamyna geçdi. Öňe gidişlik bilen diňe gowulaşar.

Webiň gurluşy üýtgän zat däl. Ilki bilen, iş stoly kompýuterleri ulanyp, internete ähliumumy girip bolýardy. Şoňa çenli haýal web birikmesi sebäpli e-poçtaňyzy barlamak üçin ulandyňyz. Bu kem-kemden giň zolakly we Wi-Fi ýaly ösüşleri göz öňünde tutýan noutbuklara geçdi. Häzirki wagtda adamlaryň köpüsi jübi telefonlarynda internete girýärler.

Webiň gözlenişi hem üýtgedi. Ilki bilen, gözleg netijeleri sizi gözleýän zadyňyzyň görnüşine mahsus häsiýetleri kesgitläp boljak ýere ugrukdyrýan 10 sany gök baglanyşyk netijesini berdi. Häzirki wagtda Google gözlegiňiziň mazmunyny tekstindäki açar sözlerden tapyp biler we soňra gözlegiňizi takyklaşdyrjak goşmaça ýazgylar bilen üpjün edip biler.

Nämä garaşyp bilersiňiz?

Web taryhyna ser salanymyzda, onuň has interaktiw we dinamiki bolandygyny görüp bileris. Gözlegiň daşynda Web programmalar bilen çalşylýar. Sebäbi adamlar web ulanman maglumat paýlaşýarlar. Bu programmalaryň köpüsi, adatça, bar bolan API-leri kabul edýär, beýlekileri bolsa adaty API-leri ulanýarlar. Bularyň hemmesini göz öňünde tutup, internetden başga tehnologiýanyň netijesini görüp bilemok.

mass gmail